ارسال گروهی

در این نوع سرویس، مشترک شماره های ارسال پیامک را دارا است و به صورت فایل اکسل یا شماره های تکی بارگزاری خواهد کرد.
تمامی شماره های آپلود شده توسط مشتری، VALID  فرض می گردد و مسئولیت هر گونه شماره های اشتباه با مشترک است.